Privacyverklaring - Stichting Myosotis Maassluis

STICHTING MYOSOTIS MAASSLUIS
STICHTING MYOSOTIS MAASSLUIS
Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Privacyverklaring
PRIVACYVERKLARING
Stichting Myosotis Maassluis, gevestigd aan Burgemeester Dommisseplantsoen 22 3145ME Maassluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: http://myosotis-maassluis.nl
Adres: Burgemeester Dommisseplantsoen 22
Postcode: 3145ME Maassluis
Telefoon: +31 610507056

SJN van Velzen is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Myosotis Maassluis. Hij is te bereiken via myosotismaassluis@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Myosotis Maassluis verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt o.a. via invulformulier.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via myosotismaassluis@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Stichting Myosotis Maassluis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en andere informatie.


Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Myosotis Maassluis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Myosotis Maassluis) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Myosotis Maassluis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:
persoonsgegevens bewaren wij tot men zich afmeld als vrijwilliger/vriend/belangstellende van de Stichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Myosotis Maassluis verkoopt uw gegevens niet aan derden.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Myosotis Maassluis gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Myosotis Maassluis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar myosotismaassluis@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Stichting Myosotis Maassluis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Myosotis Maassluis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via myosotismaassluis@gmail.com
Terug naar de inhoud